Drugie podstawowe pytanie inwestora planującego budowę budynku to ile czasu trwa projektowanie? Odpowiadając na to pytanie scharakteryzuję poszczególne etapy oraz dokumenty, które są wymagane.

Materiały wyjściowe:

  • Mapa do celów projektowych. Czas uzyskania mapy do celów projektowych uzależniony jest od zakresu jej aktualizacji. Przy standardowym zakresie powinniśmy ją uzyskać w 30 dni. Ponad standardowym zakresem aktualizacji mapy jest np. wznowienie granic.
  • Opinia geotechniczna oraz w przypadku obiektów drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Dla trzeciej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską. Do pierwszej kategorii geotechnicznej zaliczają się 1 i 2 kondygnacyjne budynki mieszkalne przy głębokości wykopów do 2,0 m. W innym przypadku konieczna będzie dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny. Sprawa komplikuje się w przypadku skomplikowanych warunków gruntowych. Dokumentacja geologiczno inżynierska wymaga bowiem zatwierdzenia projektu badań geologicznych oraz samej dokumentacji co należy uwzględnić w harmonogramie czasowym.
  • Warunki techniczne przyłączenia mediów: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna. Średni czas wydania warunków to 30 dni.

Kolejna grupa opracowań to te, które wynikają z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. I tutaj wtrącenie. Jeżeli nie posiadamy wydanej decyzji o warunkach zabudowy a nie uchwalono planu miejscowego musimy przewidzieć około 30 dni na jej uzyskanie. Zapisy, które mogą się znaleźć w tych dokumentach to np. strefy ochrony archeologicznej, konserwatorskiej, przyrodniczej. Konieczność wykonania ratowniczych badań archeologicznych wpłynie na czas wykonania projektu budowlanego. Procedura obejmuje opracowanie i zatwierdzenie programu badań archeologicznych, wykonanie badań archeologicznych oraz wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji badań archeologicznych. W przypadku ochrony konserwatorskiej wymagane będzie uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Czas uzależniony jest od stopnia złożoności problemu.

Opracowania standardowe. Koncepcja architektoniczna dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego to z reguły czas od 3 do 6 tygodni przy średniej wielkości budynku.

Projekt budowlany dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego to czas od 4 do 8 tygodni. Projekt budowlano-wykonawczy do 10 tygodni.

Dla działek nie posiadających statusu budowlanych, konieczne będzie wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Jeżeli gmina posiada grunty sklasyfikowane, obejdzie się bez dodatkowych opracowań klasyfikatorów gruntu.

Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do mediów, wykonane projekty przyłączy uzgadniamy z gestorami (właścicielami). W przypadku umieszczenia części uzbrojenia poza granicami naszego terenu, należy uzyskać również uzgodnienie właściciela gruntu (gminy lub innego), w którym umieszczać będziemy infrastrukturę. Na tym etapie konieczne może się okazać uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci będących na skrzyżowaniach z projektowanymi. Finalnym uzgodnieniem jest pozytywna koordynacja z zespołem uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUD). Na niektórych terenach, między innymi w Gdyni wymagane jest również uzgodnienie pod kątem kolizji projektowanego uzbrojenia z infrastrukturą wojskową. Średni czas to około 12 tygodni na wszystkie formalności.

Ostatnim z elementów dotyczącym uzgodnień to uzgodnienie projektu zjazdu indywidualnego z gminą. Czas ok. 30 dni.

Kluczowym zagadnieniem mającym na celu skrócenie czasu potrzebnego b przejście tych formalności, jest harmonogramowanie oraz bieżące monitorowanie złożonych wniosków.

Z uwagi na stosunkowo skomplikowany proces uzyskiwania decyzji administracyjnych w Polsce, standardowo oferuję klientom pełną obsługę w zakresie formalności w oparciu o stosowne pełnomocnictwo.

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub email w celu przygotowania wstępnego harmonogramu prac projektowych oraz terminu uzyskania pozwolenia na budowę.