Od 1 stycznia weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wśród zmian miedzy innymi brak konieczności zgłaszania budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych, czy skrócenie terminu wniesienia sprzeciwu przez organy administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszeń wykonania robót budowlanych. Ponadto wprowadzono 2 procentową tolerancję dla odstąpienia od projektu budowlanego w zakresie wymiarów przy jednoczesnym spełnieniu innych warunków np. dotyczących obszaru oddziaływania.